BIOLMED – Μεσογειακό Πρόγραμμα για την βιολογική ελαιοκαλλιέργεια  

Περίληψη

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και τη διάδοση  τεχνογνωσίας.

Για να επιτευχθεί η συντονισμένη ανάπτυξη του ελαιοπαραγωγικού κλάδου σε όλη τη Μεσόγειο, είναι απαραίτητη η άμεση συμμετοχή των παραγωγών, ο συσχετισμός μεταξύ τους καθώς και η εμπλοκή επιστημονικών ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα η απόκτηση και ανταλλαγή εμπειριών με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την απόκτηση επιστημονικών καινοτομιών αποτελεί προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα προβλέπει την δημιουργία ενός μόνιμου Διεθνούς Δικτύου BIOLMED, το οποίο θα βασίζεται σε εδραιωμένες εμπειρίες σε τοπικό επίπεδο (εκθέσεις Biol), θα λειτουργεί συνολικά για όλη τη Μεσόγειο και θα παίζει καθοριστικό ρόλο για τη σύγκριση και προώθηση δράσεων σε διεθνές επίπεδο, τόσο για τα προϊόντα, όσο και για τις καινοτομίες στον τομέα της επεξεργασίας.

Ειδικότερα, το μόνιμο Διεθνές Δίκτυο θα προβεί στην ίδρυση τοπικών εθνικών γραφείων, με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης αγροτικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση της παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου, την προώθηση περιφερειακών συναντήσεων και τη διάδοση πληροφοριών για τα συστήματα ελέγχου και πιστοποίησης, για τον τομέα της βιολογικής γεωργίας. Τα τοπικά γραφεία θα αναλαμβάνουν επίσης τη διοργάνωση των Εκθέσεων Biol σε τοπικό επίπεδο και τη διάδοση των τοπικών πρωτοβουλιών, μέσα από ένα ενεργό δίκτυο.

Στόχοι

Το πρόγραμμα, μέσα από τη σύνταξη Εγχειριδίων Ποιότητας για όλα τα στάδια παραγωγής, καθώς και τη σύνταξη ενός καταλόγου καινοτομιών, στοχεύει στην ανταλλαγή και διάδοση καλών πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα στάδια. Ταυτόχρονα, στοχεύει στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και στη δημιουργία και στην προώθηση ενιαίων συστημάτων διαχείρισης των επιχειρήσεων, σε ότι αφορά την ποιότητα των βιολογικών προϊόντων (διαχείριση διεθνούς πιστοποίησης και κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων). Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια διοικητική μεταρρύθμιση, η εφαρμογή της οποίας θα διευκόλυνε και θα ευνοούσε την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Για την ανάπτυξη και καθιέρωση τοπικών αγορών, ως ιδανικά μέρη πώλησης βιολογικών προϊόντων, το πρόγραμμα θα δημιουργήσει και θα προωθήσει μοντέλα Ομάδων Καταναλωτών GPO (Group Purchasing Organization) και Αγορές Αγροτών FM (Farmers’ Markets). Οι ομάδες αυτές θα ευνοούν την αγορά γεωργικών βιολογικών προϊόντων από μικρούς παραγωγούς σε τοπικό επίπεδο, με οικονομικά οφέλη τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Αναμφισβήτητη θα είναι και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λόγω του περιορισμού της μεταφοράς των προϊόντων.

Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο αγοράς, που θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, κυρίως όσον αφορά την «ποιοτική κατανάλωση» και την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανταλλαγή και στη διάχυση των αποτελεσμάτων σε τοπικό επίπεδο, τόσο με τη διοργάνωση των βραβείων Biol, όσο και με την ταυτόχρονη ενεργό συμμετοχή διεθνών συνεργατών και επιχειρήσεων.

Καινοτομία

Τα αποτελέσματα του προγράμματος έχουν στόχο να ενθαρρύνουν την εφαρμογή τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών για ποιοτική γεωργία, όπου η βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων θα παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Η ουσιαστική καινοτομία συνίσταται στο ότι το πρόγραμμα πραγματεύεται όλα τα στάδια παραγωγής, γεγονός που συνεπάγεται όχι μόνο τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων αλλά και της παραγωγικής διαδικασίας. Βελτίωση συνεπάγεται επίσης και λόγω της παρέμβασης στις τοπικές αγορές, καθώς και της διαχείρισης των διαδικασιών πιστοποίησης. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των βιολογικών αγροκτημάτων, η οποία, με σεβασμό στις αρχές της αειφορίας, θα οδηγήσει στην κοινωνικο-οικονομική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η καινοτόμος διάσταση έγκειται:

Στην ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι τοπικές αρχές στους αγρότες

Στην υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης των αγροτικών τεχνικών δεξιοτήτων, μέσω της παροχής καταλόγου τεχνολογικών καινοτομιών και εργαλείων, για πιο αποτελεσματικό έλεγχο των προβλημάτων από προσβολές στις καλλιέργειες

Στη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων ελέγχου και πιστοποίησης, μέσω της σύνταξης εγχειριδίων ποιότητας και το σχεδιασμό λογισμικού

Στην προώθηση της ανάπτυξης τοπικών αγορών με νέες καινοτόμες προσεγγίσεις

Η Βιολογική Γεωργία βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του αγροκτήματος, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και, σε κοινωνικό επίπεδο, συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, με την αύξηση της ζήτησης εργατικού δυναμικού.

Δράσεις

Ίδρυση ενός Μόνιμου Διεθνούς Δικτύου

Ανάπτυξη τοπικών γραφείων BIOLMED για την ανάπτυξη της παραγωγής ελαιολάδου στη Μεσόγειο

Σύνταξη εγχειριδίων ποιότητας για τα στάδια της παραγωγής ελαιολάδου

Ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών σε όλα τα στάδια της παραγωγής του ελαιολάδου, με στόχο τη μείωση της επίδρασης στο περιβάλλον

Απλοποίηση της διαχείρισης του αγροκτήματος και  των διαδικασιών πιστοποίησης

Επιτόπιοι έλεγχοι στα αγροκτήματα των εγχειριδίων ποιότητας για τα στάδια παραγωγής ελαιολάδου

Διάδοση των μοντέλων Ομάδων Καταναλωτών GPO (Group Purchasing Organization) και Αγορών Αγροτών FM (Farmers’ Markets) σε διεθνές επίπεδο

Σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη τοπικών αγορών με βάση τα μοντέλα Ομάδων Καταναλωτών GPO (Group Purchasing Organization) και Αγορών Αγροτών FM (Farmers’ Markets), μετά τη διάδοσή τους

Ανάπτυξη τοπικών κέντρων παροχής υπηρεσιών GPO και FM

Ενδυνάμωση/ανάπτυξη του δικτύου εκθέσεων του BIOL, με την οργάνωση 4 εκθέσεων

Εκδόσεις, Ιστοσελίδα, Φυλλάδια

 

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr 

Web Author : DIMITRA2000 The Digital Agricultural Area