Πρόγραμμα ενισχύσεων στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2011

 

                                                                       

Στις 25 Οκτωβρίου 2011, εκδόθηκε το ΦΕΚ 079833 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που αφορά το   Πρόγραμμα  Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων (μέτρο 2.1.4) στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) «Αλέξανδρος  Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/greek/data/Geogroperibalontikes_enisxiseis_ar_protokol079833_241011.pdf)

 

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει και τις Δράσεις 1 και 2,

-          για τη Βιολογική Γεωργία και

-          τη Βιολογική Κτηνοτροφία,

 

ενώ περιλαμβάνει επίσης δράσεις για

-          Εκτατικοποίηση της Κτηνοτροφίας,

-          Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών,

-          Προστασία υγροτοπικών συστημάτων,

-          Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων,

-          Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση,

-          Προώθηση πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής,

-          Προστασία Εθνικού θαλάσιου Πάρκου Ζακύνθου,

-          Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας,

-          Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας.

 

Στην συγκεκριμένη ΚΥΑ  το ύψος των ενισχύσεων καθώς και οι προϋποθέσεις 

  για την ένταξη των δικαιούχων για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, είναι:

 

 

Οι βασικές προϋποθέσεις περιγράφονται παρακάτω ενώ ολόκληρη την ΚΥΑ την βρίσκεται εδώ

(http://www.minagric.gr/greek/data/Geogroperibalontikes_enisxiseis_ar_protokol079833_241011.pdf.

 

Για  περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κεντρικά και  Περιφερειακά Γραφεία 

του Οργανισμού ΔΗΩ καθώς και στους αντιπροσώπους του Οργανισμού  στον νομό σας.

Αθήνα: 210-82 24 384

Θεσσαλονίκη: 2310-523236

Ηράκλειο: 2810-361116

Λάρισα: 2410-670922

Σπάρτη: 27310-82153

Μυτιλήνη: 22510-27779

 

 

 

Βιολογική Γεωργία - Ύψος οικονομικής ενίσχυσης ανά καλλιέργεια

 

 

  

 

 

Καλλιέργεια

Απώλεια εισοδήματος

Δαπάνες[1]

Σύνολο

σε €/Ha/έτος

Με περ. προσαρ-μογής

Χωρίς περίοδο προσαρμογής

Δαπάνες στήριξης

Χημική ανάλυση

Πιστοποί-ηση

Με περίοδο προσαρ-μογής

Χωρίς περίοδο προσαρ-μογής

Ελαιοκομία

711

370

15

30

-

756

415

Αμπελοειδή

(εξαιρούνται οι αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση)

855

855

15

30

-

900

900

Αραβόσιτος αρδευόμενος  (για ζωοτροφή) (*)

491

491

15

30

64

600

600

Μηδική

Αρδευόμενη (*)

519

344

15

30

36

600

425

Βαμβάκι αρδευόμενο (*)

429

420

15

30

60

534

525

Σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθος & λοιπές αροτραίες καλλιέργειες

275

202

15

30

-

 

320

247

Κτηνοτροφικά φυτά & λοιπές καλλιέργειες που δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου

275

203

15

30

40

360

288

Αρωματικά φυτά

275

202

15

30

-

320

247

Κρόκος

855

855

15

30

-

900

900

 

 

 

Βιολογική κτηνοτροφία - Ύψος οικονομικής ενίσχυσης ανά ζώο


Είδος ζώου και κατεύθυνση παραγωγής

Απώλεια εισοδήματος σε €/ζώο/έτος

Δαπάνες


Ενίσχυση σε €/ζώο/έτος

Με περίοδο προσαρμογής

Χωρίς περίοδο προσαρμογής

Στήριξη

Με περίοδο προσαρμογής

Χωρίς περίοδο προσαρμογής

Αίγες και πρόβατα

24,75

20,4

2,25

27

22,65

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

324

258

15

339

273

Βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση

151

151

15

166

166

 

Δικαιούχοι

α.  οι επαγγελματίες αγρότες, (ενήλικο φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, (ενήλικο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ, με την ιδιότητα αυτή  πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

          αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός τους και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

γ. Δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης , δύνανται να επεκτείνουν την περίοδο δέσμευσης για δύο το πολύ έτη και είναι :

§    Όσοι υπέγραψαν σύμβαση για τη δράση μέχρι και την 31.12.2006 στο πλαίσιο εφαρμογής του άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006,

§    δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσής τους και τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. 

 

 

 

Kριτήρια επιλεξιμότητας

 

Γενικά κριτήρια επιλογής

Βαθμοί

 

 

Επαγγελματίας αγρότης

50

 

 

Νέος γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο μέτρο 1.1.2 του Π.Α.Α 2007-2013

30

 

 

Επαγγελματίας αγρότης με αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος

20

 

 

Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 μεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης

20

 

 

Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10 έως και 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης

10

 

 

Μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης

10

 

 Ειδικά κριτήρια ένταξης φυτικής παραγωγής

Βαθμοί

Παραγωγός βιολογικών προϊόντων

30

Παραγωγός βιολογικών ζωοτροφών

10

Ενταγμένος στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας

5

Παραγωγός προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ

(μέρος ή σύνολο παραγωγής)

10

Μέγεθος υπό ένταξη εκμετάλλευσης:

  • Έκταση 20 – 40 στρ
  • Έκταση > 40 στρ

 

10

15

Εκμετάλλευση σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3100 κατοίκων

10

   

 

Ειδικά κριτήρια ένταξης ζωϊκής παραγωγής

Βαθμοί

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με ιδιοπαραγόμενες βιολογικές ζωοτροφές

4 βαθμοί ανά 10 στρ. καλλιεργούμενης έκτασης για παραγωγή ζωοτροφών

Ύπαρξη αποδεικτικού για τη νόμιμη κατοχή του βοσκοτόπου για όλη τη διάρκεια της δέσμευσης (5 έτη)

10

Ενταγμένος στη δράση «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

5

Μέγεθος υπό ένταξη εκμετάλλευσης (1) :
Το προς ένταξη ζωικό κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο των 100 ΜΜΖ.Το προς ένταξη ζωικό κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο των 50 ΜΜΖ και μικρότερο ή ίσο των 100 ΜΜΖ

10

 

5

Παραγωγός προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ (μέρος ή σύνολο παραγωγής)

10

Η εκμετάλλευση βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3100 κατοίκων

10

 


[1] Στις περιπτώσεις καλλιεργειών (τρόφιμα) που δεν προβλέπονται δαπάνες πιστοποίησης από την υπόψη δράση αυτές μπορούν να καλυφθούν από τις πιστώσεις του μέτρου 1.3.2. του ΠΑΑ 2007-2013

 

 

 

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr