Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Συγκεντρωτικοί πίνακες πρόσληψης προσωπικού  για την Αττική

 

 

Συγκεκριμένα, επισυνάπτονται για κάθε τομέα:

·         Πίνακας προσληπτέων κατά αλφαβητική σειρά.

·         Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατά ΑΜΚΑ.

·         Κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά με μοριοδότηση.

·         Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή αιτίας αποκλεισμού.

 

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr