Υποβολή υποψηφιοτήτων  για την  Επιτροπή Παρακολούθησης  Συστήματος Πιστοποίησης

  Με την ανακοίνωση μας αυτή,  απευθύνουμε πρόσκληση στους φορείς που το επιθυμούν,  να δηλώσουν εκπροσώπους τους,  ως υποψηφίους για την Επιτροπή Παρακολούθησης Συστήματος Πιστοποίησης του Οργανισμού ΔΗΩ.

            Σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες και τους κανονισμούς του Οργανισμού ΔΗΩ, η Επιτροπή Παρακολούθησης  είναι όργανο, το οποίο παρακολουθεί την αμεροληψία των λειτουργιών του φορέα πιστοποίησης και την δημιουργία πολιτικής και αρχών όσον αφορά το περιεχόμενο και την λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης του Οργανισμού ΔΗΩ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί τη συνολική λειτουργία του Οργανισμού ΔΗΩ και ελέγχει ότι οι λειτουργίες και δράσεις του Συστήματος Πιστοποίησης είναι συμβατές με τα Πρότυπα και τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Στα πλαίσια των παραπάνω γενικών αρμοδιοτήτων εξετάζει ειδικότερα και τις περιπτώσεις ασυμβιβάστων και ενδεχομένων κινδύνων  των μελών και των μελών των συλλογικών οργάνων του Οργανισμού ΔΗΩ.

            Η Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελείται από επιφανή στελέχη όλων των παραμέτρων του χώρου της βιολογικής γεωργίας, ενώ η σύνθεση του είναι αντιπροσωπευτική, έτσι ώστε να μην υπερισχύει κανένα επιμέρους συμφέρον και οι αποφάσεις του να χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία, αμεροληψία και αντικειμενικότητα.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προταθούν από τον φορέα σας θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: να είναι γνωστοί για τη δράση τους στο χώρο της βιολογικής γεωργίας

να είναι επιχειρηματίες ή αντιπρόσωποι ομάδων ή ενώσεων επιχειρηματιών των πιστοποιούμενων προϊόντων στους οποίους δεν έχει ανακληθεί η πιστοποίηση τουλάχιστον για πενταετία.

αντιπρόσωποι οργάνωσης γνωστής για την δράση της στο χώρο της προστασίας του καταναλωτή και των βιολογικών προϊόντων.

αντιπρόσωποι περιβαλλοντικής οργάνωσης γνωστής για την δράση της στο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Οι υποψηφιότητες των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν,  μέχρι την  12ην  Ιανουαρίου 2013, στη Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού. Για την υποβολή απαιτείται έγγραφο του φορέα ο οποίος προτείνει τους υποψηφίους ενώ θα πρέπει να επισυνάπτεται σχετικό  βιογραφικό σημείωμα για κάθε υποψήφιο.

  Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 5 έως 9 μέλη, συνεδριάζει σε τακτική βάση  τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο και επιπλέον κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Ο Οργανισμός ΔΗΩ θα καλύπτει τα πραγματοποιούμενα έξοδα (μετακίνησης, διαμονής, διατροφής) των μελών της.

 

 

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr