ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

13-02-2013

O Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Development of a common branding scheme for the promotion of organic local products of the cross border regionBio-Brand” που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013”, που εγκρίθηκε με την αριθ.30068/ΜΑ107/11.01.2011 απόφαση της ΚΤΓ του παραπάνω προγράμματος, καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας. Ειδικότερα ζητείται:

Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων

Η εταιρία θα έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ø      Επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τις αρμοδιότητές της στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης

Ø      Επικοινωνία με τον επικεφαλής του έργου για τον συντονισμό των δράσεων των εταίρων

Ø      Διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας με ομιλητές εξωτερικού (αίθουσα, εξοπλισμός, catering)

Ø      Διοργάνωση εκπαιδευτικού επιτόπιου σεμιναρίου (μετακίνηση τουλάχιστον 100 ατόμων, γεύμα, ξενάγηση) σε στοχευμένες επιχειρήσεις βιολογικών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής

Ø      Επικοινωνία, διαχείριση και συντονισμός επισκέψιμων επιχειρήσεων και ομιλητών

Ø      Κάλυψη εξόδων ομιλητών

Ø      Δημοσιότητα και υποστήριξη εκδήλωσης

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν εμπειρία:

Ø      Στην οργάνωση ανάλογων εργασιών (ως τέτοιες νοούνται διοργάνωση ημερίδων/ συνεδρίων, πολιτιστικών δράσεων κ.λπ.)

Ø      Επιστημονική γνώση και εμπειρία επιχειρηματικών εκδηλώσεων

Ø      Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων INTERREG (Γ’ Προγραμματικής Περιόδου) ή/ και Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:        

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου

Ø      Αίτηση – Διαβιβαστικό όπου να αναγράφονται

Ø      στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ/email)

Ø      Βιογραφικό σημείωμα

Ø      συνοπτική αναφορά στους λόγους που θεωρεί ότι τον καθιστούν ικανό να υλοποιήσει την υπηρεσία

Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται επιπλέον 

Ø      αναλυτικό προφίλ του φορέα, όπου γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην προηγούμενη εμπειρία του,

Ø      υπεύθυνη δήλωση του θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης: 12 ημέρες         
Προϋπολογισμός : 4.500,00 €

Υποβολή φακέλων μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013,  στη διεύθυνση:

Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ

Αριστοτέλους 38              

ΤΚ.10433, Αθήνα

Τηλέφωνο 210 8224384

Fax. 210 8218117

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr