Εθνική Νομοθεσία

 

YA 296851-2007 Διαδικασίες εποπτείας Συστήματος Πιστοποίησης.pdf

YA 336650-2006 Ενιαίος τύπος εντύπων.pdf

ΚΥΑ 245090-2006 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή της Ευρωπαικής Νομοθεσίας.pdf

 

 

 

 

 

 

ΔΗΩ ® OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  © All rights reserved

Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 210 - 8224384 Fax: 210 - 8218117  e-mail:info@dionet.gr