Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr
Διαχείριση Ποιότητας και Γενικές Απαιτήσεις ISO 9001 2023-01-17T14:14:48+00:00

ISO 9001

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 9001

Το ISO 9001, είναι το Διεθνές Πρότυπο για την Ποιότητα και παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση που το εφαρμόζει, να αξιολογεί συνεχώς και να βελτιώνει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται

 • στις απαιτήσεις που θέτουν οι πελάτες της,
 • στις εφαρμοστέες για το παραγόμενο προϊόν, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και
 • στις απαιτήσεις και στόχους που θέτει η ίδια η επιχείρηση.

Εφαρμογή σε επιχειρήσεις

Οι απαιτήσεις του Προτύπου είναι γενικές και μπορούν να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και παρεχομένου προϊόντος και ιδίως σε αυτές του χώρου της Βιομηχανίας Τροφίμων στις οποίες ο Οργανισμός ΔΗΩ εξειδικευμένα απευθύνεται, όπως ενδεικτικά :

● Επεξεργασία και συντήρηση νωπών προϊόντων Ζωικής προέλευσης (κρέας και προϊόντα κρέατος)
● Επεξεργασία και συντήρηση νωπών προϊόντων Φυτικής προέλευσης (φρούτα λαχανικά)
● Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
● Παραγωγή Αυγών
● Ποτοποιία, μεταλλικού νερού και εμφιαλωμένων νερών
● Παραγωγή αναψυκτικών
● Παραγωγή Φυτικών και Ζωικών ελαίων και λιπών
● Παραγωγή αλευρωδών προϊόντων και προϊόντων αλευρόμυλων
● Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
● Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 από μια επιχείρηση συντείνει σε:

 • Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της επιχείρησης, αναφορικά με τις συμφωνημένες απαιτήσεις για τα παραγόμενα προϊόντα.
 • Συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ώστε να προκύπτει προστιθέμενη αξία.
 • Δυνατότητα συνεχούς ικανοποίησης των δυνητικά αυξανόμενων απαιτήσεων του πελάτη.
 • Υπεροχή έναντι του ανταγωνισμού, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της σχέσης λειτουργικότητας/ αποτελεσματικότητας.

Βασικές Απαιτήσεις για την δυνατότητα πιστοποίησης ISO 9001

 •  Άδεια λειτουργίας,
 • Εγχειρίδιο Ποιότητας
 • Πολιτική και Στόχοι Ποιότητας
 • Διαδικασίες για την Ποιότητα
 • Διατήρηση Αρχείων, για την εφαρμογή και παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών