Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr
Συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων 2017-03-28T10:00:48+00:00
 ISO 9001:2008

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – ISO 9001

Το ISO 9001, είναι το διεθνές Πρότυπο για την Ποιότητα και παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση που το εφαρμόζει, να αξιολογεί συνεχώς και να βελτιώνει την ικανότητά της να ανταποκρίνεται
– στις απαιτήσεις που θέτουν οι πελάτες της,
– στις εφαρμοστέες για το παραγόμενο προϊόν, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και
– στις απαιτήσεις και στόχους που η ίδια η επιχείρηση θέτει.

Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και μπορούν να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και παραγόμενου προϊόντος και ιδίως σε αυτές του χώρου της βιομηχανίας των τροφίμων και ποτών στις οποίες ο Οργανισμός ΔΗΩ εξειδικευμένα απευθύνεται και διαπιστευμένα πιστοποιεί.

Εμπορικά και Λειτουργικά πλεονεκτήματα

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008 από μια επιχείρηση συντείνει σε:

  •  Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της επιχείρησης, αναφορικά με τις συμφωνημένες απαιτήσεις για τα παραγόμενα προϊόντα.
  •  Συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ώστε να προκύπτει προστιθέμενη αξία.
  •  Δυνατότητα συνεχούς ικανοποίησης των δυνητικά αυξανόμενων απαιτήσεων του πελάτη.
  •  Υπεροχή έναντι του ανταγωνισμού, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της σχέσης λειτουργικότητας/ αποτελεσματικότητας.

Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000

H εφαρμογή από κάθε επιχείρηση τροφίμων, ενός Συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων της, εκτός από νομοθετική ανάγκη, αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση της ίδιας της αγοράς των τροφίμων.

Το ISO 22000 είναι σε παγκόσμιο επίπεδο η πιο ολοκληρωμένη λύση για την Διαχείριση της Ασφάλειας, από τη φάση της Πρωτογενούς Παραγωγής μέχρι και την τελική φάση Παρασκευής και Διακίνησης των τροφίμων.

Ως πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης της αλυσίδας των τροφίμων, δρα προληπτικά, προστατεύοντας την επιχείρηση αφενός από υλικές ζημίες λόγω παραγωγής, διακίνησης και απόρριψης μη ασφαλών τροφίμων, αλλά και ηθικές ζημίες από πιθανές αρνητικές συνέπειες στην υγεία του καταναλωτή (τροφική δηλητηρίαση κ.λ.π.).

Πρόκειται για ένα πρότυπο που περιλαμβάνει ως βασικά συστατικά του :

  •  τις Αρχές του HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) και το σχέδιο εφαρμογής και υλοποίησής τους
  •  μέρος των απαιτήσεων του ISO 9001,
  •  την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων
  •  τις απαιτήσεις της νομοθεσία των τροφίμων

To ISO 22000:2005, απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση που συμμετέχει στην αλυσίδα των τροφίμων.

Ανταγωνιστικότητα προϊόντων και προνόμια προσέγγισης αγορών με υψηλά standards στην ασφάλεια των τροφίμων με το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο παγκοσμίως.

Αυξημένο βαθμό εμπιστοσύνης και ικανοποίησης από τους πελάτες σας, μέσω της προσφοράς ασφαλών τροφίμων στο αγοραστικό κοινό.

Θέση υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού, κατά την επικοινωνία με τους εμπορικούς σας συνεργάτες, μέσω της ικανοποίησης της απαίτησης του προτύπου για συνεχή και βελτιούμενη επικοινωνία της αλυσίδας των τροφίμων, αναφορικά με την ασφάλειά τους.

Βέλτιστη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών πόρων της επιχείρησής σας, με την εφαρμογή προσαρμοσμένων οδηγιών και διαδικασιών παραγωγής της επιχείρησης.

Μειωμένο κίνδυνο οικονομικών κυρώσεων και απωλειών για την επιχείρηση, που μπορούν να σχετίζονται με την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων, μέσω διατήρησης συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Εξελισσόμενο σύστημα ελέγχου παραγωγής, άμεσα προσαρμοσμένο στις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων.

ISO 22000:2005

H πιο ολοκληρωμένη λύση για την Διαχείριση της Ασφάλειας, από τη φάση της Πρωτογενούς Παραγωγής μέχρι και την τελική φάση Παρασκευής και Διακίνησης των τροφίμων