Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

KRAV

Εξαγωγή βιολογικών πιστοποιημένων κατά τον Ε.Κ. 834/2007 προϊόντων στην αγορά της Σουηδίας.
Πρότυπο Πιστοποίησης KRAV

Η συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά βιολογικών προϊόντων στη Σουηδία σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για ελληνικά προϊόντα ανώτερης ποιότητας προσελκύουν το έντονο ενδιαφέρον των εξαγωγικών ελληνικών εταιρειών.

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, σε συνεργασία με τον σουηδικό Οργανισμό Πιστοποίησης KRAV, αναλαμβάνει την διεξαγωγή των επιθεωρήσεων στην Ελλάδα κατά τις οποίες ελέγχονται τα απαιτούμενα πεδία σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, ώστε τα προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου Πιστοποίησης KRAV.

Κινητήριος δύναμη του οργανισμού είναι το όραμα για αειφορία που επιτυγχάνεται με οικονομική οργανική και κοινωνικά βιώσιμη παραγωγή τροφίμων η οποία να καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Ο KRAV κατέχει κύριο ρυθμιστικό ρόλο στην αγορά βιολογικών προϊόντων στη Σουηδία από το 1985. Το λογότυπο KRAV είναι αναγνωρίσιμο από το καταναλωτικό κοινό της Σουηδίας σε ποσοστό 98%. Η αναγνωρισιμότητα αυτή, μέσω της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο KRAV αποτελεί πλεονέκτημα στην αποδοχή του προϊόντος από τους σουηδούς καταναλωτές.

Εντούτοις, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η εμπορία και η διανομή βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Ε.Κ.) 834/2007 στην αγορά της Σουηδίας δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς περαιτέρω πιστοποίηση. Συνεπώς κάθε βιολογικό προϊόν πιστοποιημένο κατά Ε.Κ. 834/2007 μπορεί να διατεθεί στη Σουηδική αγορά.

Η χρήση του λογότυπου KRAV, με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν, επιτρέπεται μόνο στα προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις και έχουν λάβει έγκριση μετά από ελέγχους που έχουν διεξαχθεί από τον Οργανισμό ΔΗΩ.

Έλεγχος Συμμόρφωσης με Απαιτήσεις Προτύπου KRAV

Το πρότυπο KRAV, έχοντας σαν βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Ε.Κ.) 834/2007 θέτει αυστηρότερες προδιαγραφές συμμόρφωσης για τα προϊόντα που παράγονται εκτός Σουηδίας. Οι επιπρόσθετες αυτές απαιτήσεις αφορούν όλους τους τομείς πρωτογενούς παραγωγής και όλα τα στάδια παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων, από το χωράφι μέχρι το τελικό στάδιο μεταποίησης/τυποποίησης.

Η συμμόρφωση του προϊόντος με τις προδιαγραφές του προτύπου KRAV πρέπει επαληθεύεται από κάποιο ανεξάρτητο μέρος.

  • Ο έλεγχος τήρησης των επιπλέον απαιτήσεων της KRAV γίνεται από τον Οργανισμό ΔΗΩ με επιτόπιες επιθεωρήσεις, συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα του Σουηδικού οργανισμού πιστοποίησης τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
  • Ο Οργανισμός ΔΗΩ επαληθεύει την συμμόρφωση των επιπλέον απαιτήσεων του προτύπου KRAV.
  • Τα έντυπα των επιθεωρήσεων αποστέλλονται στον Σουηδό διαπιστευμένο κατά KRAV εισαγωγέα.

Οι ελληνικές εταιρείες προκειμένου να εξάγουν τα προϊόντα τους με επισήμανση KRAV θα πρέπει να έχουν συνεργασία με Σουηδό εισαγωγέα ο οποίος έχει άδεια χρήσης του σήματος της KRAV (ή βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησής της). Το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου KRAV είναι αποκλειστικό για τους παραπάνω εισαγωγείς.

Τέλος οφείλουμε να τονίσουμε ότι, ο Οργανισμός ΔΗΩ έχοντας υπογράψει σχετικό συμφωνητικό με τον φορέα KRAV, δεσμεύεται στην κατάρτιση λίστας με τους «verified operators» οι οποίοι σε κάθε περίπτωση το επικοινωνούν σε τρίτα μέρη ως, «We have a checklist verifying compliance with KRAV’s Extra Requirements for the following type(s) of product(s)».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο KRAV, καθώς επίσης και για τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις εξαγωγής Βιολογικών Προϊόντων στην αγορά της Σουηδίας, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το Τμήμα Ξένων Προτύπων του Οργανισμού ΔΗΩ.

2017-06-03T10:06:37+00:00 Απρίλιος 28th, 2017|Ανακοινώσεις|