Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε την πρόσκληση για το Μέτρο 11: «Βιολογικές Καλλιέργειες» και 

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ Β’ 147/2015) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020

Δείτε την πρόσκληση κάνοντας κλικ εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

2018-02-21T14:39:48+00:00 Φεβρουάριος 21st, 2018|Ανακοινώσεις|