Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1235/2008 και του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 889/2008 με αριθμό (ΕΕ) 2016/1842 της 14ης Οκτωβρίου 2016

Στις 19/10/2016 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικό κανονισμός (ΕΕ) 2016/1842 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2016 και αφορά στην τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1235/2008 όσον αφορά τα πιστοποιητικά ελέγχου που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα για εισαγόμενα προϊόντα και για κάποια άλλα στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) 889/2008 όσον αφορά τις απαιτήσεις για [...]

2017-03-28T09:50:57+00:00 Οκτώβριος 20th, 2016|Νομοθεσία - Κανονισμοί|