Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Νέα Εθνική Νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση) για τα βιολογικά προϊόντα/ Λειτουργία Η.Β.Δ.

Στις 9/10/2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 3529) η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) υπ΄ αριθμ. 2543/103240 με θέμα: “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες”.

Μέσω της παραπάνω, γίνεται εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για τα βιολογικά προϊόντα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007, 889/2008 & 1235/2008.

Επιπροσθέτως, έχει τεθεί σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (Η.Β.Δ.) Μητρώου Βιοκαλλιεργητών, μέσω της οποίας γίνεται πλέον η έκδοση των Αποδεικτικών Εγγράφων του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 889/2008.

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

2018-01-19T13:48:32+00:00 Ιανουάριος 15th, 2017|Εθνική Νομοθεσία|