Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Από την 1η Ιουνίου 2012, τα βιολογικά πιστοποιημένα κατά τον Ε.Κ. 834/2007 προϊόντα, μπορούν να διακινηθούν στην αγορά των Η.Π.Α., τηρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Τα προϊόντα ζωικής παραγωγής, θα πρέπει να έχουν παραχθεί χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών.

2. Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από το NOP Import Certificate, το οποίο εκδίδεται από έναν διαπιστευμένο σύμφωνα με τον Ε.Κ. 834/2007, Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

3. Τα προϊόντα θα πρέπει είτε να παράγονται είτε να παίρνουν την τελική τους μορφή (μεταποίηση, συσκευασία), σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας δεν περιλαμβάνονται στην ισχύουσα ισοδυναμία.

5. Το κρασί θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • «Organic wine» Απαγορεύεται η χρήση διοξειδίου του θείου (sulfur dioxide) και μεταδιθειώδους καλίου (potassium metabisulpite). Ουσίες που δεν περιγράφονται στον 7 CFR 205.605 (κλικ εδώ), απαγορεύεται η χρήση τους. Τα κρασιά που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να εξάγονται με επισήμανση «Organic» και να φέρουν το σήμα του NOP USDA.
  • «Wine made with organic grapes» Επιτρέπεται η χρήση του διοξειδίου του θείου (sulfur dioxide), του οποίου η περιεκτικότητα θα πρέπει αποδεδειγμένα να μην ξεπερνάει το όριο των 100ppm. Άλλες απαγορευμένες ουσίες, όπως το μεταδιθειώδες κάλιο (potassium metabisulpite), δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ουσίες που δεν περιγράφονται στον 7 CFR 205.605 (κλικ εδώ), απαγορεύεται η χρήση τους. Τα κρασιά που καλύπτουν τις προϋποθέσεις αυτές, μπορούν αν εξαχθούν στις Η.Π.Α., με αναφορά στην ισοδυναμία των δύο προτύπων. Η εμπρόσθια ετικέτα θα αναφέρει «made with organic grapes», υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά αυτή θα εμφανίζεται με γραμματοσειρά όχι μεγαλύτερη από το ½ της μεγαλύτερης γραμματοσειράς που εμφανίζεται στην ετικέτα. Απαγορεύεται η χρήση τόσο του σήματος του USDA, όσο και αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλα τα κρασιά που διακινούνται στις Η.Π.Α. πρέπει να έχουν την έγκριση του Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. Στο http://www.ttb.gov/alfd/alfd_organic.shtml, μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες.

Επισήμανση προϊόντων λιανικής πώλησης

Όλες οι ετικέτες των προϊόντων λιανικής πώλησης, πρέπει να αναφέρουν «Certified Organic By (το όνομα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης)» καθώς και τον κωδικό του. (π.χ. Certified Organic By DIO, GR-BIO-01).

“Organic products”: Προϊόντα που πιστοποιούνται ως «Organic» σύμφωνα με τον Ε.Κ. 834/2007, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων απαιτήσεων της ισοδυναμίας που προαναφέρονται, μπορούν να διακινηθούν ως ¨Organic¨ στις Η.Π.Α. Στην επισήμανση αυτών των προϊόντων μπορεί να προστεθεί το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και του USDA.

“100% Organic products”: Προϊόντα που πιστοποιούνται ως «Organic» σύμφωνα με τον Ε.Κ. 834/2007, συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων απαιτήσεων της ισοδυναμίας που προαναφέρονται, και περιέχουν 100% βιολογικά (organic) συστατικά, μπορούν να διακινηθούν ως ¨100 percent organic¨ στις Η.Π.Α. . Στην επισήμανση αυτών των προϊόντων μπορεί να προστεθεί το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και του USDA.

“«Made with» organic products”: Προϊόντα που περιέχουν 70-95% βιολογικά (organic) συστατικά, μπορούν να επισημανθούν ως «made with προϊόν ή κατηγορία προϊόντος» στην εμπρόσθια ετικέτα. Π.χ. μία σακούλα chips από καλαμπόκι, όπου τα συστατικά είναι τουλάχιστον 70% βιολογικό καλαμπόκι, μη-βιολογικό, ηλιέλαιο και αλάτι, μπορεί να επισημανθεί ως «made with organic corn». Τα προϊόντα αυτά δε θα φέρουν το σήμα ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε του USDA.

“Less than 70percent organic products”: Εφόσον τα εν λόγω προϊόντα δεν πιστοποιούνται από κάποιον φορέα, δεν μπορούν να διακινηθούν σύμφωνα με τους όρους της ισοδυναμίας αυτής.

Για τα προϊόντα χονδρικής πώλησης, δεν απαιτείται η αναφορά του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης πάνω στα containers. Αντιθέτως, απαιτείται ο αριθμός παρτίδας (lot number) ο οποίος θα επιτρέπει την πλήρη ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω κατηγορίες επισήμανσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών Προτύπων του Οργανισμού ΔΗΩ.

2017-05-23T13:19:28+00:00 Απρίλιος 28th, 2017|Ανακοινώσεις|