Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/838 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μάϊου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/838 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μάϊου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τις ζωοτροφές για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/838 τροποποιούνται τα παρακάτω:

Το άρθρο 25ιβ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Κατά τα στάδια της τέλειας ανάπτυξης, τα ζώα υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο παράρτημα XIΙΙα τμήματα 6, 7 και 9 τρέφονται με φυσικές ζωοτροφές που είναι διαθέσιμες στις δεξαμενές και στις λίμνες.».

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από 21/05/2017).

Για να δείτε τον Πλήρη κανονισμό κλικ εδώ

2017-05-22T19:18:32+00:00 Μάιος 22nd, 2017|Κοινοτική Νομοθεσία|