Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚOΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/872 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαΐου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚOΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/872 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαΐου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.


Άρθρο 1
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής:
1) Το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
2) Το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008


Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 διορθώνεται ως εξής:
1)    Στο άρθρο 14 παράγραφος 2, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ο παραλήπτης μιας παρτίδας συμπληρώνει, κατά την παραλαβή, το τετραγωνίδιο 14 του πρωτοτύπου του αποσπάσματος πιστοποιητικού ελέγχου, για να πιστοποιείται ότι η παραλαβή της παρτίδας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.».
2)    Το παράρτημα VI διορθώνεται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 2 εφαρμόζεται από τις 19 Απριλίου 2017.

Για να δείτε τον Πλήρη κανονισμό κλικ εδώ

2017-05-24T13:24:18+00:00 Μάιος 24th, 2017|Κοινοτική Νομοθεσία|