Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

Υποβολή υποψηφιοτήτων για την Επιτροπή Αμεροληψίας & Παρακολούθησης Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και Συστημάτων Διαχείρισης.

Αγαπητοί,

Με την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να σας απευθύνουμε πρόσκληση, προκειμένου να δηλώσετε εκπροσώπους του φορέα / οργανισμού / ιδρύματός σας κλπ. για την Επιτροπή Αμεροληψίας & Παρακολούθησης του Οργανισμού ΔΗΩ, όσον αφορά τόσο στην Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων, όσο και Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων.

Σύμφωνα με τις σχετικές Διαδικασίες και τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Οργανισμού ΔΗΩ, η Επιτροπή Αμεροληψίας & Παρακολούθησης είναι ανεξάρτητο ελεγκτικό μη εκτελεστικό όργανο, αρμόδιο για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της πολιτικής του Οργανισμού.

Η σύνθεση της Επιτροπής πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική, έτσι ώστε να μην υπερισχύει κανένα επιμέρους συμφέρον και οι αποφάσεις της να χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία, αμεροληψία και αντικειμενικότητα. Συνεδριάζει σε τακτική βάση τουλάχιστον 1 φορά το έτος και, επιπλέον, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Τα πραγματοποιούμενα έξοδα των μελών (μετακίνησης, διαμονής, διατροφής) καλύπτονται από τον Οργανισμό ΔΗΩ.

Η Επιτροπή Αμεροληψίας & Παρακολούθησης αποτελείται από 3 έως 9 μέλη, τα οποία θα πρέπει να προέρχονται ή/και να εκπροσωπούν:

(α) φορείς και ομάδες Πιστοποιημένων Επιχειρηματιών / πιστοποιημένοι πελάτες του Οργανισμού ΔΗΩ.

(β) φορείς του χώρου των οικολογικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

(γ) επιμελητήρια, εμπορικοί σύνδεσμοι και οργανώσεις.

(δ) φορείς που εκπροσωπούν καταναλωτές.

(ε) κρατικές κανονιστικές και εποπτικές αρχές.

(ζ) ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και ασχολούνται με αντικείμενα συναφή με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Αποκλείονται από την Επιτροπή υποψήφιοι οι οποίοι:

(α) εκπροσωπούν Επιχειρήσεις στις οποίες έχει επιβληθεί κύρωση την τελευταία πενταετία

(β) κατέχουν θέση σε όργανα διοίκησης Δημόσιων ή Ιδιωτικών Φορέων που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε αντίθεση και αντιπαλότητα με τον Οργανισμό ΔΗΩ ή την βιολογική γεωργία.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν, μέχρι τις 15/06/2022 στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού ή/και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: quality@dionet.gr.

Για την υποβολή απαιτείται έγγραφο του φορέα ο οποίος προτείνει τους υποψηφίους, ενώ θα πρέπει να επισυνάπτεται σχετικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε υποψήφιο.

Με εκτίμηση,

Δ. Δημητριάδης

Γενικός Διευθυντής