Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

TIC HELLAS ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες, όπου ο ρυθμός κατανάλωσης διευρύνεται καθημερινά, η «ποιότητα» και η «ασφάλεια» των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και η προστασία των καταναλωτών εν γένει, απαιτούν την ύπαρξη «κανόνων της αγοράς», τους οποίους οι εμπλεκόμενοι συντελεστές αφενός θα ακολουθούν ευλαβικά και αφετέρου το Κράτος μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών επιτήρησης, θα διασφαλίζει την τήρησή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των Φορέων που διενεργούν Δοκιμές, Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις (Testing – Inspection – Certification), υπό την κωδική συντομογραφία TIC, καθίσταται ιδιαίτερα κομβικός.
Μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των τριών (3) μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης, της Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας αφενός, και της Ελλάδος αφετέρου, αναφορικά με τον αριθμό των διαπιστευμένων Φορέων που διενεργούν Δοκιμές, Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις, είναι αρκετή για να αντιληφθούμε τον υπερβολικό αριθμό των Φορέων αυτών στην χώρα μας.
Χώρα Αναφοράς
Πληθυσμός
(εκατομμύρια κατοίκων)
ΑΕΠ
(τρισεκατομμύρια Δολάρια)
Αριθμός Διαπιστευμένων Οργανισμών
Γερμανία: DAKKS
85
4.7
243
Γαλλία: COFRAC
68
3.6
187
Ιταλία: ACCREDIA
59
3
156
Ελλάδα: ΕΣΥΔ
10
0.22
150
Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν καταρχάς ένα δυσανάλογο πλήθος φορέων πιστοποίησης, σε σχέση με τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, το οποίο δημιουργεί την αδήριτη ανάγκη για την προσαρμογή του πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία της των παρεχόμενων υπηρεσιών ελέγχου και κατ’ επέκταση της αξίας της Πιστοποίησης.
Ο οδικός χάρτης για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχει ως σημείο αναφοράς την θωράκιση των αρχών της Πιστοποίησης δηλ. την Ανεξαρτησία, την Αμεροληψία και την Ακεραιότητα και την αποτροπή και την εξάλειψη φαινομένων που αποτελούν πηγές διακινδύνευσης.
Κρίσιμος και αναπόσπαστος παράγοντας προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί το ΕΣΥΔ, το οποίο θα βρει την απόλυτη στήριξή μας, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για να υπηρετήσει τον κοινό σκοπό μας αναφορικά με την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών Δοκιμών, Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας καθημερινή επαφή με την πραγματική κατάσταση στην αγορά TIC, οι παρακάτω Φορείς Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, διαπιστευμένοι, μεταξύ άλλων και από το ΕΣΥΔ, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στην χώρα μας:
 • EUROCERT
 • TÜV AUSTRIA HELLAS
 • BIOHELLAS
 • SWISS APPROVAL
 • ΔΗΩ
 • EMICERT
 • TÜV HELLAS (TÜV NORD)
 • BUREAU VERITAS HELLAS
και οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου της Ελληνικής αγοράς, αποφάσισαν να υπηρετήσουν με ειλικρίνεια και ηθική δέσμευση, μια «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ», να υιοθετήσουν το ΣΗΜΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ «TIC HELLAS» και να απευθυνθούν με το κύρος που διαθέτουν, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία στον Έλληνα καταναλωτή και την Ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την επιχειρηματικότητα εν γένει, διασφαλίζοντας ένα κοινά αποδεκτό, και υψηλού επιπέδου, πλαίσιο ποιότητας και λειτουργίας της αγοράς.
Η «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ» μεταξύ των παραπάνω, κατά τεκμήριο μεγαλύτερων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην χώρα μας, για τη δημιουργία του «ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ TIC HELLAS», αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο βήμα προς την βελτίωση των υπηρεσιών Επιθεώρησης, Δοκιμών και Πιστοποίησης, απαραίτητα εργαλεία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας έναντι των άλλων οικονομιών της Ευρωζώνης.
Το «ΣΗΜΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ TIC HELLAS»,

image.png

μονοσήμαντα πλέον θα ταυτίζεται με την υψηλή ποιότητα, για όλα τα πιστοποιημένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα το τοποθετούν στα Πιστοποιητικά τους και θα αποτελέσει τον κοινό παρονομαστή αξιοπιστίας, που θα διαθέτουν και θα επιδεικνύουν τόσο εντός όσο και εκτός της Χώρας μας.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του TIC HELLAS, έχει την ακόλουθη σύνθεση:
 • κ. Μ. Τζαφέρης (SWISS APPROVAL), Πρόεδρος
 • κ. Χ. Αγγελούδης (TÜV AUSTRIA HELLAS), Αντιπρόεδρος
 • κ. Θ. Αραπογιάννης (TÜV HELLAS (TÜV NORD)), Γραμματέας
 • κα Α. Χαλκιοπούλου (EUROCERT), Ταμίας
 • κ. Η. Ροντογιάννης (BIOHELLAS), Μέλος
 • κ. Κ. Αντωνιάδης (EMICERT), Αν. Μέλος
Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό.