Αριστοτέλους 38, Αθήνα | Τ:210.8224384 F:210.8218117|info@dionet.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων

Κατεβάστε τον Πλήρη κανονισμό   Καν. (ΕΕ) 889/2008

2019-06-14T12:56:20+00:00 Ιούνιος 14th, 2019|Κοινοτική Νομοθεσία|

Καν. (ΕΕ) 848/2018 – Για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

Κανονισμός της ΕΕ για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Κατεβάστε τον Πλήρη κανονισμό σε μορφή PDF :   Καν. (ΕΕ) 848/2018

2019-03-04T16:45:29+00:00 Μάρτιος 4th, 2019|Κοινοτική Νομοθεσία|

Καν. (ΕΕ) 834/2007 – Για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

Κανονισμός της ΕΕ για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Κατεβάστε τον Πλήρη κανονισμό σε μορφή PDF :   Καν. (ΕΕ) 834/2007

2018-01-19T11:57:23+00:00 Ιανουάριος 16th, 2018|Κοινοτική Νομοθεσία|

Καν. (ΕΕ) 1235/2008 – Όροι εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

Κανονισμός της ΕΕ για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής  όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες Κατεβάστε τον Πλήρη κανονισμό σε μορφή PDF :   Καν. (ΕΕ) 1235/2008

2018-01-19T12:51:27+00:00 Ιανουάριος 14th, 2018|Κοινοτική Νομοθεσία|

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚOΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/872 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαΐου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚOΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/872 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαΐου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Άρθρο 1 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως [...]

2017-05-24T13:24:18+00:00 Μάιος 24th, 2017|Κοινοτική Νομοθεσία|

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/838 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μάϊου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/838 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μάϊου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τις ζωοτροφές για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/838 τροποποιούνται τα παρακάτω: Το άρθρο 25ιβ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Κατά τα [...]

2017-05-22T19:18:32+00:00 Μάιος 22nd, 2017|Κοινοτική Νομοθεσία|

Καν. (ΕΕ) 967/2008 – Για τον χρόνο εφαρμογής της υποχρεωτικής χρήσης του Κοινοτικού λογοτύπου

Κανονισμός της ΕΕ για τον χρόνο εφαρμογής της υποχρεωτικής χρήσης του Κοινοτικού λογοτύπου. Κατεβάστε τον Πλήρη κανονισμό σε μορφή PDF :   Καν. (ΕΕ) 967/2008

2017-05-22T00:42:45+00:00 Φεβρουάριος 20th, 2017|Κοινοτική Νομοθεσία|